SƠ ĐỒ TRANG TIN


 

 
 1. Trang chủ
  1. Tin tức sự kiện
  2. Tinh hoa võ thuật
  3. Múa lân sư rồng
  4. Trống hội cổ truyền
  5. Văn hóa nghệ thuật
 2.  

1.1. Hộp thư góp ý
1.2. Hỏi đáp thông tin
1.3. Sổ tay lưu bút
1.4. Trang mạng xã hội
1.5. Trò chơi trực tuyến
2. Giới thiệu
2.1. Lược thuật tổng quan
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Điều lệ hoạt động
2.1.3. Quy chế chuyên môn
2.1.4. Ngũ điều nội quy
2.1.5. Luật định thi đấu
2.2. Bộ máy điều hành
2.2.1. Tiểu ban thường vụ
2.2.2. Tiểu ban nghiên cứu
2.2.3. Tiểu ban huấn luyện
2.2.4. Tiểu ban tổ chức
2.2.5. Tiểu ban cố vấn
2.3. Hệ thống phân đà
2.3.1. Tổ đà thế giới
2.3.2. Liên đà châu lục
2.3.3. Tổng đà quốc gia
2.3.4. Chi đà thành bang
2.3.5. Hiệu đà quận thị
2.4. Tổ chức thành viên
2.4.1. Đội y dưỡng khí
2.4.2. Đội lân sư rồng
2.4.3. Đội trống chiêng nhạc
2.4.4. Đội nhảy múa hát
2.4.5. Đội diễn xiếc thuật
2.5. Hướng dẫn tra cứu
2.5.1. Thư ngỏ dẫn nhập
2.5.2. Bản đồ chỉ dẫn
2.5.3. Sơ đồ trang tin
2.5.4. Thuật ngữ chuyên môn
2.5.5. Tìm kiếm dữ liệu
3. Diễn đàn
3.1. Phòng họp quản trị
3.1.1. Thông báo nội bộ
3.1.2. Hỗ trợ chuyên môn
3.1.3. Hộp thư góp ý
3.1.4. Dịch vụ quảng cáo
3.1.5. Chế tài thành viên
3.2. Phòng họp chức năng
3.2.1. Chiêu sinh các khóa
3.2.2. Lịch biểu sinh hoạt
3.2.3. Thi đấu hội diễn
3.2.4. Khảo thí đai vạch
3.2.5. Tập huấn chuyên môn
3.3. Phòng họp kỹ thuật
3.3.1. Y võ khí pháp
3.3.2. Múa lân sư rồng
3.3.3. Trống chiêng nhạc cụ
3.3.4. Nhảy múa hát xướng
3.3.5. Diễn xiếc nghệ thuật
3.4. Phòng họp truyền thống
3.4.1. Các học thuật viên
3.4.2. Các hướng dẫn viên
3.4.3. Các huấn luyện viên
3.4.4. Các chuẩn võ sư
3.4.5. Các trưởng võ sư
3.5. Phòng họp cộng đồng
3.5.1. Giáo dục đào tạo
3.5.2. Khoa học kỹ thuật
3.5.3. Đời sống xã hội
3.5.4. Kinh tế thị trường
3.5.5. An ninh quốc phòng
4. Danh bạ
4.1. Danh bạ phân đà
4.1.1. Tổ đà thế giới
4.1.2. Liên đà châu lục
4.1.3. Tổng đà quốc gia
4.1.4. Chi đà thành bang
4.1.5. Hiệu đà quận thị
4.2. Danh bạ chuyên môn
4.2.1. Y dưỡng khí pháp
4.2.2. Múa lân sư rồng
4.2.3. Trống chiêng nhạc cụ
4.2.4. Nhảy múa hát xướng
4.2.5. Diễn xiếc nghệ thuật
4.3. Danh bạ pháp luật
4.3.1. Quốc hội trực tuyến
4.3.2. Chính phủ trực tuyến
4.3.3. Bộ ngành trực tuyến
4.3.4. Sở tại trực tuyến
4.3.5. Cơ quan trực tuyến
4.4. Danh bạ xã hội
4.4.1. Giáo dục đào tạo
4.4.2. Khoa học kỹ thuật
4.4.3. Đời sống xã hội
4.4.4. Kinh tế thị trường
4.4.5. An ninh quốc phòng
4.5. Danh bạ ngoại vụ
4.5.1. Văn hóa nghệ thuật
4.5.2. Thể dục thể thao
4.5.3. Tạp chí diễn đàn
4.5.4. Trang mạng xã hội
4.5.5. Các danh mục khác
5. Hình ảnh
5.1. Hình ảnh điều hành
5.1.1. Tiểu ban thường vụ
5.1.2. Tiểu ban nghiên cứu
5.1.3. Tiểu ban huấn luyện
5.1.4. Tiểu ban tổ chức
5.1.5. Tiểu ban cố vấn
5.2. Hình ảnh môn sinh
5.2.1. Các học thuật viên
5.2.2. Các hướng dẫn viên
5.2.3. Các huấn luyện viên
5.2.4. Các chuẩn võ sư
5.2.5. Các trưởng võ sư
5.3. Hình ảnh truyền thống
5.3.1. Sinh hoạt tập luyện
5.3.2. Thi đấu hội diễn
5.3.3. Khảo thí đai vạch
5.3.4. Tập huấn chuyên môn
5.3.5. Hoạt động ngoại khóa
5.4. Hình ảnh chuyên môn
5.4.1. Y võ khí pháp
5.4.2. Múa lân sư rồng
5.4.3. Trống chiêng nhạc cụ
5.4.4. Nhảy múa hát xướng
5.4.5. Diễn xiếc nghệ thuật
5.5. Hình ảnh ngoại vụ
5.5.1. Giáo dục đào tạo
5.5.2. Khoa học kỹ thuật
5.5.3. Đời sống xã hội
5.5.4. Kinh tế thị trường
5.5.5. An ninh quốc phòng
6. Trình chiếu
6.1. Bộ môn công pháp
6.1.1. Công pháp căn bản
6.1.2. Công pháp quyền thuật
6.1.3. Công pháp đối kháng
6.1.4. Công pháp y dược
6.1.5. Công pháp dưỡng khí
6.2. Bộ môn nghệ thuật
6.2.1. Nghệ thuật múa địa
6.2.2. Nghệ thuật múa khỉ
6.2.3. Nghệ thuật múa lân
6.2.4. Nghệ thuật múa sư
6.2.5. Nghệ thuật múa rồng
6.3. Bộ môn nhạc cụ
6.3.1. Nhạc cụ trống võ
6.3.2. Nhạc cụ trống hội
6.3.3. Nhạc cụ trống lân
6.3.4. Nhạc cụ trống sư
6.3.5. Nhạc cụ trống rồng
6.4. Bộ môn múa hát
6.4.1. Múa hát dân gian
6.4.2. Múa hát cung đình
6.4.3. Múa hát lễ hội
6.4.4. Múa hát trình thức
6.4.5. Múa hát hiện đại
6.5. Bộ môn diễn xiếc
6.5.1. Diễn xiếc tay không
6.5.2. Diễn xiếc dụng cụ
6.5.3. Diễn xiếc thú vật
6.5.4. Diễn xiếc ảo thuật
6.5.5. Diễn xiếc nội công
7. Thông báo
7.1. Thông báo điều hành
7.1.1. Tiểu ban thường vụ
7.1.2. Tiểu ban nghiên cứu
7.1.3. Tiểu ban huấn luyện
7.1.4. Tiểu ban tổ chức
7.1.5. Tiểu ban cố vấn
7.2. Thông báo phân đà
7.2.1. Tổ đà thế giới
7.2.2. Liên đà châu lục
7.2.3. Tổng đà quốc gia
7.2.4. Chi đà thành bang
7.2.5. Hiệu đà quận thị
7.3. Thông báo chuyên môn
7.3.1. Chiêu sinh các khóa
7.3.2. Lịch biểu sinh hoạt
7.3.3. Thi đấu hội diễn
7.3.4. Khảo thí đai vạch
7.3.5. Tập huấn chuyên môn
7.4. Thông báo pháp luật
7.4.1. Quốc hội họp báo
7.4.2. Chính phủ họp báo
7.4.3. Bộ ngành họp báo
7.4.4. Sở tại họp báo
7.4.5. Cơ quan họp báo
7.5. Thông báo ngoại vụ
7.5.1. Giáo dục đào tạo
7.5.2. Khoa học kỹ thuật
7.5.3. Đời sống xã hội
7.5.4. Kinh tế thị trường
7.5.5. An ninh quốc phòng
8. Văn bản
8.1. Văn bản điều hành
8.1.1. Tiểu ban thường vụ
8.1.2. Tiểu ban nghiên cứu
8.1.3. Tiểu ban huấn luyện
8.1.4. Tiểu ban tổ chức
8.1.5. Tiểu ban cố vấn
8.2. Văn bản phân đà
8.2.1. Tổ đà thế giới
8.2.2. Liên đà châu lục
8.2.3. Tổng đà quốc gia
8.2.4. Chi đà thành bang
8.2.5. Hiệu đà quận thị
8.3. Văn bản chuyên môn
8.3.1. Hồ sơ mở lớp
8.3.2. Hồ sơ quản lý
8.3.3. Hồ sơ nhập học
8.3.4. Hồ sơ khảo thí
8.3.5. Hồ sơ nhập môn
8.4. Văn bản pháp luật
8.4.1. Quốc hội ban hành
8.4.2. Chính phủ ban hành
8.4.3. Bộ ngành ban hành
8.4.4. Sở tại ban hành
8.4.5. Cơ quan ban hành
8.5. Văn bản ngoại vụ
8.5.1. Giáo dục đào tạo
8.5.2. Khoa học kỹ thuật
8.5.3. Đời sống xã hội
8.5.4. Kinh tế thị trường
8.5.5. An ninh quốc phòng
9. Chuyên môn
9.1. Bộ môn võ học
9.1.1. Võ học kỹ pháp
9.1.2. Võ học quyền thuật
9.1.3. Võ học đấu luyện
9.1.4. Võ học thể lực
9.1.5. Võ học lý thuyết
9.2. Bộ môn nghệ thuật
9.2.1. Nghệ thuật múa địa
9.2.2. Nghệ thuật múa khỉ
9.2.3. Nghệ thuật múa lân
9.2.4. Nghệ thuật múa sư
9.2.5. Nghệ thuật múa rồng
9.3. Bộ môn nhạc cụ
9.3.1. Nhạc cụ trống võ
9.3.2. Nhạc cụ trống hội
9.3.3. Nhạc cụ trống lân
9.3.4. Nhạc cụ trống sư
9.3.5. Nhạc cụ trống rồng
9.4. Bộ môn múa hát
9.4.1. Múa hát dân gian
9.4.2. Múa hát cung đình
9.4.3. Múa hát lễ hội
9.4.4. Múa hát trình thức
9.4.5. Múa hát hiện đại
9.5. Bộ môn diễn xiếc
9.5.1. Diễn xiếc tay không
9.5.2. Diễn xiếc dụng cụ
9.5.3. Diễn xiếc thú vật
9.5.4. Diễn xiếc ảo thuật
9.5.5. Diễn xiếc nội công
10. Đào tạo
10.1. Chương trình huấn luyện
10.2. Giáo dục thể chất
10.3. Tập huấn chuyên môn
10.4. Liên kết hợp tác
10.5. Nghiên cứu khoa học
11. Tin tức
11.1. Bản tin nội bộ
11.2. Sự kiện làng võ
11.3. Y dưỡng khí công
11.4. Múa lân sư rồng
11.5. Văn hóa nghệ thuật


Bến Tre, ngày 01 tháng 01 năm 2016
VÕ ĐẠO BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM

(Đã ký)

Trưởng phái viên Võ Bình Việt